Tags : สพฐ

กิจกรรม

ประชุมเชิง

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. :Active Learning โรงเรียนต้นแบบ 20 โรงเรียน และเรื่องเล่าการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้อ่านต่อ