วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรม

ขยายผลสถานศึกษาพอเพียงให้กับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนวัดจันทน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอโครงงาน “KruKid Contest 2019″
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมและเสริมสร้างวินัยนักเรียน ปีการศึกษา 2562
นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ประชุมจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562
Categories