วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

กิจกรรม

เข้ารับการกลั่นกรองประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)
อบรมหลักสูตร ความรู้และการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563-2566
ขยายผลสถานศึกษาพอเพียงให้กับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนวัดจันทน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอโครงงาน “KruKid Contest 2019″
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วันที่ 23 สิงหาคม 2562