กิจกรรม

รับมอบหมายถ่ายภาพกิจกรรม และกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาภายใน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พ.ย. 62
รับมอบเกียรติบัติการแข่งขันคอมพิวเตอร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ประชุมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประเมินชิ้นงานนวัตกรรมนักเรียนจากบอร์ด #kidbright และ #Micro:bit
การประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
เข้ารับการกลั่นกรองประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)
อบรมหลักสูตร ความรู้และการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Meta