วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

กิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2563
ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง โดย กอรมน. จังหวัดชัยนาท
ร่วมมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระครูสุวรรณปุญญารักษ์ 51 พรรษา(เกิด) เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง
รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 2 /2562
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมครูเพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน การจัดงานวันครู งานขุนสรรค์ และกิจกรรมทัศนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการกลาง ในการสอบกลางภาค
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
Categories