วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

กิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมครูเพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน การจัดงานวันครู งานขุนสรรค์ และกิจกรรมทัศนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการกลาง ในการสอบกลางภาค
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประชุมแบ่งหน้าที่การเตรียมรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต พระปลัดเสกสรรค์ ปิยคุโณ. เจ้าอาวาสวัดบัลลังค์
ร่วมกิจกรรม Cristmas Party&Happy New Year 2020 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อุโบสถเก่าวัดดอนเก่า
ร่วมพิธีเปิดกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 “รักแท้สองตำบล”
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. :Active Learning