วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

กิจกรรม

ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี2563
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
งานเกษียณอายุราชการ ครูวัฒนา สุนิมิตร
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best-Practices โครงการโรงเรียนสุจริต
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Categories