วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best-Practices โครงการโรงเรียนสุจริต
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2563
ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง โดย กอรมน. จังหวัดชัยนาท
ร่วมมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระครูสุวรรณปุญญารักษ์ 51 พรรษา(เกิด) เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง
รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 2 /2562
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

  องค์กรนวัตกรรม

บริษัท องค์กรนวัตกรรม จำกัด
123 หมู่ 4 ถ. พระรามที่ 5 แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300