วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

กิจกรรม

รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน เพจโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์
เข้าร่วมการประชุม วทร.24 Online จัดโดย สสวท.
การประชุมติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
เข้ารับการอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณของสถานศึกษา
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
Categories