วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

กิจกรรม

การประชุมติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
เข้ารับการอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณของสถานศึกษา
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี2563
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
งานเกษียณอายุราชการ ครูวัฒนา สุนิมิตร