วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมครูเพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน การจัดงานวันครู งานขุนสรรค์ และกิจกรรมทัศนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการกลาง ในการสอบกลางภาค
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประชุมแบ่งหน้าที่การเตรียมรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต พระปลัดเสกสรรค์ ปิยคุโณ. เจ้าอาวาสวัดบัลลังค์
ร่วมกิจกรรม Cristmas Party&Happy New Year 2020 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อุโบสถเก่าวัดดอนเก่า
ร่วมพิธีเปิดกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 “รักแท้สองตำบล”
ป้ายกำกับ
Active Learning DLTV KidBright Micro:bit Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเรียนการสอนทางไกล ค่ายคุณธรรม งานประกันคุณภาพ งานแผน จัดตามรางสอน ทำบุญ นวัตกรรม ประกวด ประชุม ประชุมทางไกล ประชุมผู้ปกครอง ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง ระยะห่างทางสังคม รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิดีโอ วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ องงค์กรคุณธรรม อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบ ไซเบอร์