วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ร่วมพิธีมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
รับหน้าที่ถ่ายภาพ งานเกษียณอายุราชการ ครูวัฒนา สุนิมิตร
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best-Practices โครงการโรงเรียนสุจริต
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2563
ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง โดย กอรมน. จังหวัดชัยนาท
ป้ายกำกับ
Active Learning DLTV ITA Online KidBright OBEC AWARDS Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รับเกียรติบัตร รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เกษียณอายุราชการ เกียรติบัตร เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู