วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

การพัฒนาตนเอง

การอบรมออนไลน์ การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล
กิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
การอบรมบอร์ด KidBright เนื่องในงานเกษตรกำแพงแสน
การอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
การอบรมออนไลน์ การถ่ายภาพเบื้องต้น จาก Thai MOOC
การอบรมคูปองครู ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที
การอบรมออนไลน์ การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น จาก Thai MOOC
การอบรมสะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย