วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

การพัฒนาตนเอง

ผ่านการอบรม หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ CHULA MOOC
สำเร็จการศึกษา หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผ่านการอบรมหลักสูตร สุจริตไทย สำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning
ผ่านการอบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติ
การอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สทศ.
โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)