วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

การพัฒนาตนเอง

เกียรติบัตร การรับชม Facebook Live แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยมออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 2564
เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
รับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ จาก สมศ.
เข้าร่วมชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ ประจำปี 2564
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practices) โรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
ผ่านการอบรม หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ CHULA MOOC
Categories