วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

การพัฒนาตนเอง

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ GEG Thailand Live Event 2-3 MAY 2021
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ผ่านการอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.4 รุ่นที่ 1
เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
รับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ จาก สมศ.
อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)