วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดโปสเตอร์ : KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest”

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)  Development of instructional media on water management according to the royal initiative Science course at the lower secondary level

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา    

คำบรรยายผลงานโดยย่อ

          การจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยจัดทำเป็นสื่อบรรจุในกล่องพลาสติก ทำเป็นแผนผังจำลองโครงการการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ใช้บอร์ด Kidbright ในการควบคุมส่วนต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพจริงมากขึ้น และมีป้ายให้ความรู้ และ QR Code เพื่อแสกนรับความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการเชื่องโยงบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ

หลักการทำงาน + รูปภาพ

 เป้าหมายการนำไปใช้ในการสอน

1. นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                

2) นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ

3) นำไปใช้สาธิตให้กับผู้สนใจ

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต