วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี 2562

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี 2562

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เกียรติบัตร ครูผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ปี 2563 โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี 2563
ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ปี 2561
ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดชัยนาท
ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันสร้างเว็บเพจ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับจังหวัดชัยนาท