วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: นายสุเมธ ราชประชุม
ที่อยู่ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา หมู่ 7 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร : 056-438026
อีเมล์ : sumet@huaikrot.ac.th

การศึกษา

ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปี 2555
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ปริญญาโท : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

2554 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

2555 : ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
2558 : ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
2563 : ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ผลงาน

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) DC1 – DC3 สพฐ.