วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

วิทยาการคำนวณ ม.4

1.หลักสูตร2.โครงสร้างหน่วย3.ประมวลการสอน4.แผนการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  แนวคิดเชิงคำนวณ

1.1 แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)
1.2 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
1.3 การหารูปแบบ (pattern recognition)
1.4 การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)
1.5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
1.6 การออกแบบเงื่อนไข
1.7 การทำซ้ำ   
1.8 การเรียงลำดับ
1.9 การค้นหาข้อมูล
LAB : กิจกรรม
แบบทดสอบวิชา วิทยาการคำนวณ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การพัฒนาโครงงาน

Tag Cloud
Active Learning DLTV KidBright Micro:bit Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเรียนการสอนทางไกล ค่ายคุณธรรม งานประกันคุณภาพ งานแผน จัดตามรางสอน ทำบุญ นวัตกรรม ประกวด ประชุม ประชุมทางไกล ประชุมผู้ปกครอง ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง ระยะห่างทางสังคม รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิดีโอ วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ องงค์กรคุณธรรม อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบ ไซเบอร์