วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

วิทยาการคำนวณ ม.4

1.หลักสูตร2.โครงสร้างหน่วย3.ประมวลการสอน4.แผนการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  แนวคิดเชิงคำนวณ

1.1 แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)
1.2 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
1.3 การหารูปแบบ (pattern recognition)
1.4 การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)
1.5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
1.6 การออกแบบเงื่อนไข
1.7 การทำซ้ำ   
1.8 การเรียงลำดับ
1.9 การค้นหาข้อมูล
LAB : กิจกรรม
แบบทดสอบวิชา วิทยาการคำนวณ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การพัฒนาโครงงาน

Tag Cloud
DLTV ITA Online KidBright การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ประเมินครู ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู