วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

วิทยาการคำนวณ ม.4

1.หลักสูตร2.โครงสร้างหน่วย3.ประมวลการสอน4.แผนการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  แนวคิดเชิงคำนวณ

1.1 แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)
1.2 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
1.3 การหารูปแบบ (pattern recognition)
1.4 การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)
1.5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
1.6 การออกแบบเงื่อนไข
1.7 การทำซ้ำ   
1.8 การเรียงลำดับ
1.9 การค้นหาข้อมูล
LAB : กิจกรรม
แบบทดสอบวิชา วิทยาการคำนวณ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การพัฒนาโครงงาน

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต