การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ตัวชี้วัด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี   
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคมรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อ สังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบวางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา 
  4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
  5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เทคโนโลยีน่ารู้

  • ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
  • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • ผลกระทบของเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่   2 ความรู้และทักษะพื้นฐาน

  •  วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
  •  กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  • กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

สุเมธ ราชประชุม

ครูสุเมธ ราชประชุม

เรื่องราวล่าสุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *