วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ​ สพฐ. จาก​ 8​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ เหลือ​ 5​ ขอบข่ายการเรียนรู้

11 ก.ย. 2563
5868

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ​ สพฐ. จาก​ 8​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ เหลือ​ 5​ ขอบข่ายการเรียนรู้

วันที่สืบค้น : 11 กันยายน 2563
แหล่งที่สืบค้น : วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ​ สพฐ. จาก​ 8​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ เหลือ​ 5​ ขอบข่ายการเรียนรู้
กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ​ สพฐ. จาก​ 8​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ เหลือ​ 5​ ขอบข่ายการเรียนรู้

คำอธิบายแผนภาพ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
​หลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ ๕ ประการ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่
๑. สมรรถนะการจัดการตนเอง
๒. สมรรถนะการสื่อสาร
๓. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
๔. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ
๕. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
​ สมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน จะได้รับการพัฒนาผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area) ๕ ด้าน เพื่อบูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้แก่  
๑. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต
๒. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ
๔. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
๕. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเป็นมนุษย์
​ ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้ถูกออกแบบและพัฒนาบนรากฐานสุขภาวะ (WelL being Foundation) ๔ ด้าน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และกลไกการบริหารสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา ได้แก่
๑. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต 
๒. รากฐานด้านสังคมและ อารมณ์
๓. รากฐานด้านความฉลาดรู้ (Literacy, Numeracy, Digital Literacy) และ
๔. รากฐานด้านคุณธรมและจริยธรรม
​ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานสำคัญ ผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ 
๑. การเป็นผู้เรียนรู้
๒. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
๓. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต