วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

[2563] การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model

ใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) จัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดไมโครบิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สร้างชิ้นงานนวัตกรรม และมีทักษะการนำเสนอ เป็นแบบอย่างกับนักเรียนคนอื่น/โรงเรียนอื่นได้

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model
Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต