วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

27 ก.พ. 2563
69

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 8

Tag Cloud
Active Learning DLTV KidBright Micro:bit Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเรียนการสอนทางไกล ค่ายคุณธรรม งานประกันคุณภาพ งานแผน จัดตามรางสอน ทำบุญ นวัตกรรม ประกวด ประชุม ประชุมทางไกล ประชุมผู้ปกครอง ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง ระยะห่างทางสังคม รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิดีโอ วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ องงค์กรคุณธรรม อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบ ไซเบอร์