ร่วมแสดงมุทิตาจิต พระปลัดเสกสรรค์ ปิยคุโณ. เจ้าอาวาสวัดบัลลังค์

03 ม.ค. 2563
263

วันที่ 1 มกราคม 2563 ร่วมแสดงมุทิตาจิต พระปลัดเสกสรรค์ ปิยคุโณ. เจ้าอาวาสวัดบัลลังค์ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู