วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

ประเมินชิ้นงานนวัตกรรมนักเรียนจากบอร์ด #kidbright และ #Micro:bit

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ประเมินชิ้นงานนวัตกรรมนักเรียนจากบอร์ด #kidbright และ #Micro:bit ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และจากที่โครงการ Depa Young Maker Space ได้สนับสนุนห้องเรียนเพื่อพัฒนานักประดิษฐ์และชุดบอร์ด Micro:bit ขอขอบคุณคุณครูนงนุช จันทร์สวาท หัวหน้างานวิชาการ และคุณครูน้ำฝน อินทร์แสง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร่วมประเมินชิ้นงาน #depaYoungMakerSpaceDevelopment

Tag Cloud
Active Learning DLTV KidBright Micro:bit Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเรียนการสอนทางไกล ค่ายคุณธรรม งานประกันคุณภาพ งานแผน จัดตามรางสอน ทำบุญ นวัตกรรม ประกวด ประชุม ประชุมทางไกล ประชุมผู้ปกครอง ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง ระยะห่างทางสังคม รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิดีโอ วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ องงค์กรคุณธรรม อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบ ไซเบอร์