วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

13 ม.ค. 2563
179

วันที่ 3 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Tag Cloud
Active Learning DLTV KidBright Micro:bit Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเรียนการสอนทางไกล ค่ายคุณธรรม งานประกันคุณภาพ งานแผน จัดตามรางสอน ทำบุญ นวัตกรรม ประกวด ประชุม ประชุมทางไกล ประชุมผู้ปกครอง ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง ระยะห่างทางสังคม รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิดีโอ วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ องงค์กรคุณธรรม อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบ ไซเบอร์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง