วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563

รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) จากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 /2562 เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการนิเทศของผู้นิเทศ

รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563
รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต