รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563

รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) จากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 /2562 เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการนิเทศของผู้นิเทศ

รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563
รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563

Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู