วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  1. แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)
  2. กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
  3. กิจกรรมที่ 2 การทำงานแบบมีทางเลือก วนซ้ำ และฟังก์ชัน
  4. กิจกรรมที่ 3 ลิสต์
  5. กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้งานไพทอน
  6. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขด้วย tkInter
ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
Tag Cloud
DLTV ITA Online KidBright การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ประเมินครู ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู