วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564

การอบรมสะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง แล่นให้ไกลไปให้ถึง ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต