เครื่องมือการเรียนรู้

      

บทเรียนออนไลน์

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ตัวชี้วัด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณRead More

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กRead More

วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมครูเพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน การจัดงานวันครู งานขุนสรรค์ และกิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมครูเพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน การจัดงานวันครู ปีพุทธศักราช 2563 การจัดงานขุนสรรคRead More

TEACHER


ครูสุเมธ ราชประชุม

ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1
ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ติดตามเรา

ระบบเครือข่ายไร้สาย

Connect With ME